این کارگاه از 3 آبان شروع می شود و کمک زیادی به شناخت تاریخ این سرزمین میکند.......دبیرخانه این کارگاه در خانه تقوی مستقر می باشد.